Meet Our Staff
<><><><>
  Principal      Dr. J. Mary Coughlin PhD
  Pre Kindergarten  Ms. Grenham
  Kindergarten  Mrs. Imhoff
  1st Grade   Mrs. Dugan
  1st Grade  Ms. Hoeker
  2nd Grade  Ms. Lee    
  2nd Grade  Mr. Lewis
  3rd Grade  Ms. O'Herin
  3rd Grade  Ms. McCormick
  4th Grade  Mrs. Burton
  4th Grade  Mrs. Wakefield
  5th Grade  Mrs. Barnes
  Special Education Team  Dr. Lacy
 Ms. Murray
 Mrs. Nolen